Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

atrammarta
I dusza lękiem spłonęła, że wkrótce po jej pogrzebie przyjdzie w ślad za nią kochanek, aby odnaleźć ją w niebie; wyciągnie ku niej ramiona ziemskiej wyzbyte rozpaczy i zajrzy w oczy i dawne jej niekochanie zobaczy.
— Leśmian
Tags: Leśmian

January 18 2015

atrammarta
1456 648a 390
Reposted byrtmnitwasjustmyfate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl